Професія –7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікація: 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила безпечної  експлуатації електроустановок споживачів і правила технічної експлуатації електроустановок споживачів  не нижче  ІІ кваліфікаційної групи; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

Повинен уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати і вимикати електроустаткування та виконувати прості вимірювання. Працювати з пнемо - електроінструментом. Виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

 Кваліфікація: 3 розряд

 Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: електроматеріалознавство; технічне креслення; електротехніку з елементами промислової електроніки; відомості про постійний і змінний струми в обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслу­говуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, випрямлячів та іншої електроапаратури і електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулювальних пристроїв; прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові елек­троізоляційні матеріали, їх основні характеристики і класифікації; будо­ву і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електрич­них величин; прийоми виявлення і усунення несправностей у електромере­жах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею, на підвісних тросах; група допуску  з електробезпеки (не  нижче  ІІІ кваліфікаційної групи).

Повинен уміти: виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, з повним їх вимикан­ням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них, без розбирання конструктивних елементів. Регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтувати, заряджати і встановлювати вибухобезпечну арматуру. Обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти прово­ди напругою понад 1000 В. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження і обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пус­качі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації. Виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Брати участь у прокладанні трас і проводки. Заряджати акумуляторні батареї. Фарбувати зовнішні частини приладів і устат­кування. Реконструювати електроустаткування. Обробляти за кресленням ізоляційні матеріали. Перевіряти маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляти та усувати відмовлення, несправності і пошкодження у роботі електроустаткування з простими схемами вмикання.  

 Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати: електротехніку з основами промислової електроніки; електроматеріалознавство; читання креслень; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимального струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості взаємозамінності, застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи проведення регулювально-здавальних робіт і завдання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми налагодження обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; група допуску з електробезпеки не нижче  ІV кваліфікаційної групи.

Повинен уміти: розбирати, здійснювати капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, усіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Регулювати та перевіряти апаратуру і електроприлади після ремонту. Ремонтувати підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції. Обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. Виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з їх повним вимиканням від напруги. Виконувати оперативні перемикання у електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них, з розбиранням конструктивних елементів. Здійснювати перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. Розмотувати, розробляти, дозувати, прокладати кабель, монтувати ввідні пристрої та з’єднувальні муфти, виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Визначати місце пошкодження кабелів, вимірювати опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю. Виявляти та ліквідовувати відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності. Здійснювати паяння м’якими та твердими припоями. Виконувати роботи за кресленнями та схемами. Підбирати пусковий опір для електродвигунів.

Кваліфікація: 5 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи телемеханіки; електротехніку з основами промислової електроніки; електроматеріалознавство; читання креслень; будову і електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання; загальні поняття про призначення і основні вимоги до максимального струмового захисту; методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування; будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження; прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування; правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування; побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами; принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами; розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса j; способи центрування і балансування електродвигунів; призначення і види високочастотного захисту; правила налагоджування і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів; група  допуску  з  електробезпеки не нижче V кваліфікаційної групи.

Повинен уміти: Розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і центрувати високовольтні електричні машини і електроапарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ. Налагоджувати схеми і усувати дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки. Обслуговувати силові і освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, пов’язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу. Здійснювати монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтажем увідних пристроїв і з’єднувальних муфт. Виконувати ремонт, монтаж, установлювати і налагоджувати ртутні випрямлячі і високочастотні установки потужністю понад 1000 кВт. Проводити монтаж, ремонт, налагоджувати та обслуговувати пристрої автоматичного регулювання режимів роботи  сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів з системами електромашинного керування, із зворотним зв’язком зі струмом та напругою. Ремонтувати складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму і автоматичних стрічок. Проводити балансування роторів електричних машин, виявляти і усувати вібрацію.

 Кваліфікація: 6 розряд

 Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: телемеханіку; електротехніку з основами промислової електроніки; електроматеріалознавство; читання креслень; конструкцію, електричні схеми, способи та правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній; схеми телекерування і автоматичного регулювання та способи їх налагодження; будову та конструкцію складних реле та приладів електронної системи; правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових,і електронних установок; методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів; правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення; електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями; схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування; правила безпеки праці в обсязі ІV кваліфікаційної групи.

Повинен уміти: розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і проводити центрування високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ. Обслуговувати виробничі дільниці або цехи з надскладними схемами первинної і вторинної комутацій і дистанційного керування. Налагоджувати, ремонтувати і регулювати надскладні, експериментальні схеми автоматичних ліній, а також відповідні і експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми. Обслуговувати, налагоджувати і регулювати електричні самописні та електронні прилади. Обслуговувати і налагоджувати зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні,установки, надскладного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряти класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконувати роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених мастилом або газом під тиском. Здійснювати складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з’єднувальних муфт між мідними і алюмінієвими кабелями. Здійснювати комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різних потужностей після капітального ремонту. Готувати відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.